MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Åsikter och kunskapsluckor

Posted on

Det har varit mycket tyckande och åsikter kring bygget som pågår på den så kallade Hettemarkstomten de senaste veckorna. Senast i raden var Göran-Valdemar Lacksell som i sin insändare i EP igår i både rubriken och i brödtexten vill ”Stoppa bygget…”!

Gemensamt för stora flertalet insändare – och synpunkter som ventilerats på sociala media – är att det saknas kunskap om var i processen man som sakägare och allmänhet kan komma med synpunkter.

En insändarskribent har vid två tillfällen, under pseudonym, inkompetensförklarat Miljö- och byggnadsnämnden, utan att förstå nämndens uppdrag som tillsynsmyndighet.

Därför vill jag tydliggöra processen från plan till byggnation:

1. Detaljplan
Det är i detaljplaneprocessen som sakägare – grannar, föreningar, företagare m.fl. – och allmänheten har möjlighet att inkomma med synpunkter. Det kan gälla både placering och utformning. Detta görs vid två tillfällen – i samrådet och granskningen. I detaljplanearbetet ska det tas hänsyn till inkomna synpunkter.

2. Bygglov
När en bygglovsansökan inkommer till Miljö- och byggnadsnämnden ska nämnden, som tillsynsmyndighet, säkerställa att den tänkta bebyggelsen inte strider mot gällande detaljplan. Om den inte stridet mot detaljplanen SKA nämnden bevilja bygglovet.

Det är också så processen sett ut för Hettemarkstomten. Detaljplanen antogs 2013 och inför det beslutet inkom ett antal synpunkter.

När sedan bygglovsansökan inkom konstaterade Miljö- och byggnadsnämnden att ansökan följde gällande detaljplan. I och med det beviljades bygglov.

Så att som Göran-Valdemar Lacksell reagera när man ”läser om bygglovet”, vilket inte alls är ovanligt, måste man också inse att man är lite sent ute i processen!

Jag kan däremot hålla med Lacksell i en del av det han skriver om att det är viktigt att skapa och möjliggöra för exempelvis grönytor i bostadsområden.

Därför skulle jag vilja uppmana Lacksell, och andra, att läsa den plan- och genomförandebeskrivningen som finns kopplad till detaljplanen från 2013. Där finns en detaljerade beskrivningar av hur fastigheten i övrigt kan komma att förändras. Exempelvis finns beskrivet hur det som fram till idag varit parkeringsyta på den södra sidan kan göras om till park-/grönområde.

Lacksell skriver vidare att ”det tänkta huset kommer att bli…en smutsfläck”. Som konstnär och bildlärare torde det för Lacksell vara känt att vad som är vackert eller fult ligger i betraktarens ögon.

Om Lacksell nu värnar det ursprungliga Hettemarkshuset så till den milda grad skulle det vara spännande att höra vad han tycker om den påbyggnad ovanpå som kom till för några år sedan och som idag inrymmer ett antal lägenheter.

Det skulle också vara intressant att av Lacksell få veta på vilka lagliga grunder han menar att det är möjligt att ”stoppa bygget på Hettemarkstomten”!

One thought on “Åsikter och kunskapsluckor

  • Ros-Mari Bålöw 30 oktober, 2019 at 13:31
    Reply

    Tack Matz för pedagogisk genomgång av de olika stegen från detaljplan till bygglov.
    Uppenbart är att vi alla invånare i kommunen borde vara mer alerta i samband med att detaljplaner upprättas. När detaljplanebeslutet väl är fattat har möjligheten att påverka gått oss förbi. Jag tycker att det är sorgligt och skrämmande att somliga (anonyma) skribenter tar sig friheten att framföra sina synpunkter i ett för sent skede och med en rad invektiv riktade mot de som fullgör sina genom lag bestämda uppgifter. Om man önskar en konstruktiv diskussion bör nog utgångspunkterna vara att man själv inhämtar fakta (i detta fall om byggplaneprocessen) och avhåller sig från kränkande tillmälen. Att vara upprörd fråntar ingen skyldigheten att tillägna sig kunskap och att uttrycka sig värdigt.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.