MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Att skilja på sak och person…

Posted on

I april i år blev jag och övriga ledamöter inom Socialdemokraterna i Miljö- och byggnadsnämnden (MBN), i en insändare, kallade för populister. Anledningen var att vi inte biföll två moderata förslag – att flytta alkoholtillsynen från Socialnämnden till MBN och att ge ett uppdrag till miljöavdelningen att utreda ”en översyn av arbetsmetoder och faktureringsmodell för miljö- och livsmedelstillsyn”.

Nu har ju, som alla vet, moderaterna valt att styra i minoritet med fyra andra partier och därmed satt sig själva i en situation där man är beroende av att få med sig något parti ytterligare för att få majoritet för sina förslag. Då gäller det alltså att i god tid ha förankrat sina förslag bland övriga partier. Så ser det parlamentariska läget ut!

När det gäller utredningsuppdraget moderaterna, med stöd av sina koalitionspartier, nu har drivit sedan man tillträdda har vi från Socialdemokratiskt håll redan från början varit tydliga med att vi inte kommer att gå med på det – av olika anledningar.

Vi ställer oss frågande till varför denna utredning ska genomföras i Enköping när vi vet att regeringen lagt fram förslag om just detta som ska gälla för landets alla kommuner. Det känns kontraproduktivt att vi ska köra ett eget parallellspår istället för att invänta de lagförändringar som med största sannolikhet kommer att genomföras inom en snar framtid. För oss är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga den arbetsbördan på en redan hårt belastad miljöavdelning.

Samtidigt befinner sig Enköping i ett tufft ekonomiskt läge och det moderata kommunalrådet Ingvar Smedlund har uppmanat alla nämnder att dra sitt strå till stacken för att om inte nå en budget i balans åtminstone bromsa kostnadsutvecklingen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har varit och är väldigt tydliga med att man har det tufft just nu. Den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på 400.000 kr för innevarande år. Personalen känner inte att de hinner med det som vi från politiken ställt krav på ska göras och det har blivit en arbetsmiljöfråga, som förvaltningsledningen tar på största allvar.

Lägg därtill den coronapandemi vi är mitt uppe i, som inneburit att miljö- och livsmedelstillsyn inte kunnat genomföras i önskvärd utsträckning. Det i sig innebär ett intäktsbortfall som är svårt att prognostisera för, men som kommer att påverka siffrorna negativt i årsbokslutet.

Att då lägga ett OFINANSIERAT politiskt uppdrag på miljöavdelningen ser vi som oansvarigt både utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men också och kanske framför allt gentemot vår förvaltning och våra medarbetare.

Vi Socialdemokrater har från början varit tydliga med vår argumentation och hur vi ställer oss i den här frågan, men tydligen har inte argumenten nått ända fram till styret i nämnden.

Så vid gårdagens nämnd yrkade vi avslag på förslaget om utredningsuppdraget och fick majoritet för det. Med andra ord föll moderaternas och styrets förslag.

Ordförande hann knappt slå klubban i bordet förrän det plingade till i min mailbox. En ledamot i nämnden hade skickat ett mail med formuleringen:

Kan tyvärr konstatera att du spelar ett spel jag inte uppskattar.

Jag kan ta att i lokalmedia bli kallad för populist. Jag kan förstå att det finns en besvikelse, trots vetskapen om det parlamentariska läget. Det är många gånger jag själv känt samma besvikelse när vi inte lyckats driva igenom vår egen politik. Det är så en demokrati fungerar. Men man biter ihop och jobbar vidare!

Däremot att av en politikerkollega bli påhoppad på sittande möte med att jag personligen skulle ”spela ett spel” är ett lågvattenmärke utan dess like. A och O inom politiken är att kunna skilja på sak och person!

Åter igen – vi har varit tydliga i frågan från början. Vår argumentation bygger på hur den faktiska situationen på förvaltningen och i kommunen ser ut. Vi har som oppositionsgrupp beslutat att inte ställa oss bakom moderaternas förslag, vilket vi hävdat hela tiden. Det kan inte ha kommit som en överraskning!

För mig är politik allt annat än ett spel. För mig är politik viljan att förändra, förbättra och ta ansvar för den nämnd jag sitter i, för vår kommun och dess invånare. Det förtroendet har jag fått av väljarna och det kommer jag att förvalta efter bästa förmåga så länge jag har fortsatt förtroende.

6 thoughts on “Att skilja på sak och person…

 • Staffan Karlsson 15 september, 2020 at 14:54
  Reply

  Matz glömmer nämna den dialog som föregick nämndmötet. S gav då bilden av att inte motsätta sig lägga ett uppdrag på förvaltningen.

  • Matz Keijser 15 september, 2020 at 20:44
   Reply

   Så bra att du nämner det, Staffan. Du kontaktade mig för ett samtal över telefon innan arbetsutskottet. Där förklarade jag att vi i grunden inte ändrat uppfattning i frågan. Jag rådde dig till att ta del av det ganska gedigna material som tagits fram tidigare i andra utredningar som gjorts på initiativ från dina partikamrater, som satt i nämnden under förra mandatperioden.

   När vi så kom till arbetsutskottet poängterade jag återigen att ni i styret borde ta del av det material som förvaltningen redan tagit fram, då ni uppenbarligen inte gjort det tidigare, och bad samtidigt att det skulle skickas ut till hela nämnden så att alla skulle få samma information.

   Jag och Ros-Mari förklarade också under diskussionen på arbetsutskottet att vi ansåg att det uppdrag som ni tidigare lade fram för nämnden, då ärendet bordlades i våras, behövde preciseras och spetsas till i och med att vi uppfattade det som väldigt luddigt och brett och något vi verkligen inte kunde ställa oss bakom. Vi bad också om att syftet med utredningen skulle preciseras.

   Jag yrkade på att vi från arbetsutskottet skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande. Anledningen till det är att jag aldrig skulle lämna någon form av besked i en fråga, där vi från socialdemokratiskt håll under hela resan ifrågasatt utredningsuppdraget, utan att först diskutera det med vår grupp av ledamöter och ersättare i nämnden. Den processen har vi i vårt internpolitiska arbete.

   Det kom också ett nytt förslag på uppdrag utskickat till hela nämnden inför nämndmötet. Dock kunde vi inte uppfatta att den reviderade uppdragsbeskrivningen var särskilt mycket tydligare och fortfarande dåligt avgränsad. Så på vårt gruppmöte inför nämndmötet landade vi tillsammans i att yrka avslag på utredningsuppdraget, vilket vi som bekant också gjorde.

   På arbetsutskottet fick vi också tydliga signaler från tillförordnad förvaltningschef, och från andra medarbetare, om läget på förvaltningen i stort och miljöavdelningen i synnerhet. Den informationen måste vi från nämnden vara lyhörda för. Vi har en verklighet att förhålla oss till.

   Förvaltningen förklarade sedan på nämndmötet att det mesta av det ni efterfrågade i er reviderade uppdragsformulering redan utförs i den dagliga verksamheten och erbjöd sig också att vid tillfälle redovisa för nämnden hur det arbetet utförs.

   Om du och ordförande för nämnden fått bilden av att vi Socialdemokrater inte skulle motsätta oss lägga ett uppdrag på förvaltningen måste ni radikalt ha misstolkat vår argumentation i hela den här processen. Det kanske är en lärdom för framtida ärenden och initiativ från er i minoritetsstyret att ni ställer frågan explicit om vi är beredda att stötta era förslag i ett tidigare skede.

   /Matz

 • Percy Westerlund 17 september, 2020 at 09:56
  Reply

  Hej Matz,
  Är lite förvånad över hänvisningen till det tidigare utredningsmaterialet eftersom det byggde på Livsmedelsverkets dåvarande uppfattning att efterhandsdebitering skulle stå i strid med EU:s regelverk. Livsmedelsverket har som bekant i grunden omprövat den bedömningen och begärde hösten 2017 att regeringen skulle lägga proposition om obligatorisk efterhandsdebitering. Man kan naturligtvis ifrågasätta Staffans förslag av kapacitetsskäl, men förvaltningens yttrande i frågan under förra mandatperioden är väl inte till någon hjälp inför den föreslagna lagens ikraftträdande?
  Jag undrar också över en procedurfråga. När Staffan ville dra tillbaka sitt förslag uppfattade jag det som att du ansåg detta vara formellt omöjligt (detta sagt med reservation för att jag hör dåligt och att akustiken inte var bra). Om jag hörde rätt så undrar jag vad du menade.

  Med vänlig hälsning,
  Percy

  • Matz Keijser 17 september, 2020 at 18:05
   Reply

   Hej Percy!

   Jag tyckte det var bra att hela nämnden kände till de tidigare utredningar som gjorts i ärendet kring Rättviksmodellen och vilka slutsatser som drogs då. Flertalet av förvaltningens bedömningar från då har visat sig stå fast i de diskussioner vi haft sedan ärendet aktualiserades igen, exempelvis vad gäller administration och taxor.

   Visst har förutsättningarna förändrats sedan de tidigare utredningarna och precis som du påpekar kommer ny lagstiftning som vi kommer att behöva anpassa oss efter. Det är ju precis det vi hela tiden tryckt på. Varför ska vi då ha ett eget utredningsuppdrag när det kommer att bli en rikstäckande förändring?

   Vi efterlyste ett syfte med utredningen och det enda vi kan utläsa i förslaget till uppdraget är att ”företagare förmedlat en bild av missnöje” och att det är det ni vill tillmötesgå. Vi har också ställt frågan vilka och hur många företagare man varit i kontakt med, men inte fått något svar. Däremot har ju Staffan tidigt i den här processen varit tydlig med att det är ett införande av efterhandsdebitering med utgångspunkt i Rättviksmodellen som varit slutmålet – trots vetskapen om den nya lagstiftningen.

   Så till din procedurfråga:
   Jag frågade om det var formellt riktigt att, på sittande möte när ärendet behandlas (där det dessutom lagts två yrkanden om bifall och avslag) helt sonika när det lutar åt ett avslag och mitt i beslutsprocessen dra tillbaka ett ärende. Dessutom av förslagsställaren och inte av ordförande som äger dagordningen. Jag har aldrig varit med om något liknande i alla fall. Att ärenden dras bort från dagordningen under beredning eller mellan beredning och nämnd är ju inte ovanligt. Jag hade förstått om Staffan dragit tillbaka sitt yrkande, men nu handlade det om ärendet som helhet och det var det jag ställde mig frågande till.

   Jag sitter inte med facit om vad som är formellt riktigt eller inte, men vi har ju en ordförande med drygt 40 års erfarenhet inom lokalpolitiken, som styr våra möten och som sagt äger dagordningen, och det är till syvende och sist han som avgör hur ärenden ska hanteras.

   /Matz

   P.S. Har nu fått bekräftat från två av varandra oberoende källor att om yrkanden har lagts är ordförande skyldig att ställa dessa under proposition. D.S.

 • Anonym 17 september, 2020 at 20:46
  Reply

  Tack för ditt svar, Matz! Jag tror att den springande punkten här är huruvida livsmedelsverket kommer att ge detaljerade anvisningar om hur lagen skall tillämpas. Om så blir fallet lär ju den begärda utredningen kunna avslutas relativt snabbt. Men det är ju också möjligt att kommunerna ges frihet att genomföra efterhandsdebiteringen på det sätt som bedöms lämpligt med tanke på de lokala förhållandena. Vi kan väl ändå vara överens om att förvaltningens yttrande från förra mandatperioden, då man byggde på livsmedelsverkets felaktiga uppfattning att efterhandsdebitering var oförenlig med EU:s regelverk, knappast ger någon vägledning om hur sagda efterhandsdebitering skall tillämpas.
  Jag är än mer förbluffad över ditt påstående att ordförande skulle kunna dra tillbaka ett yrkande eller förslag från en ledamot. Jag har under mina många år aldrig stött på det påståendet tidigare. Det enda rimliga förefaller vara att jag som förslagsställare ensam förfogar över mitt förslag. Hur skulle du som s-politiker uppfatta det om en borgerlig nämndordförande drog tillbaka ett förslag som du lagt?
  Percy

  • Matz Keijser 19 september, 2020 at 10:13
   Reply

   Jag uttryckte mig kanske slarvigt. Det jag menar är att ordförande kan dra ur ett ärende ur dagordningen, men det måste ju ske innan nämnden fattat beslut om att godkänna dagordningen. Har nämnden fattat det beslutet ska ärendena på dagordningen behandlas så som nämnden beslutat.

   Den ledamot som lägger ett förslag kan självklart också dra tillbaka det, men även det ska ske innan nämnden fattat beslut om att godkänna dagordningen.

   Det fanns ett förslag till beslut om att ge förvaltningen ett utredningsuppdrag och ett yrkande om avslag. Då SKA ordförande ställa dessa under proposition.

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.