MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Budget 2017

Posted on

Igår fattade vi beslut om verksamhetsplan och budget för 2017. Här nedan finns mitt anförande i fullmäktige gällande Miljö- och byggnadsnämnden:

Enköping fortsätter växa och ligger enligt undersökningar i toppen bland Sveriges kommuner vad gäller tillväxt. Enligt exempelvis byggindustrin kommer trenden att fortsätta även kommande år. Det ställer allt högre krav på tillgänglighet, god service och tillgång till relevant information.

Miljö- och byggnadsnämnden är en viktig pusselbit i Samhällsbygget Enköping och är många gånger den första kommunala instans både privatpersoner och näringsidkare kommer i kontakt med.

Idag har vi en bemanning på förvaltningen som bättre kan möta upp mot de ökade kraven, men vi fortsätter självfallet att jobba vidare med effektiviseringsåtgärder.

En viktig förutsättning för att kunna hålla en hög servicegrad ut mot kund och kunna möta dem på ett professionellt sätt är att ge rätt förutsättningar och bidra till att skapa en god arbetsmiljö för våra duktiga medarbetare. Det är ett område som vi pekat ut i innevarande nämndplan och som vi även kommer att arbeta vidare med.

Förändringar i styrande lagstiftning, nya direktiv och regelverk ställer också krav på kompetensutveckling för medarbetarna. Vi måste hela tiden kvalitetssäkra vår verksamhet för att garantera våra kunder en rättssäker behandling.

Digitaliseringen är ett ständigt pågående arbete. Att tillgängliggöra fler e-tjänster för våra kunder skapar både möjligheter till rationaliseringar på förvaltningen och kommer att kunna bidra till en ökad kundnöjdhet. Exempelvis planerar vi att i samband med att Kontaktcenter blir verklighet under 2017 sjösätta e-tjänsten ”Mitt Bygge”.

Som en del i att utveckla och stärka kommunens varumärke fortsätter vi också att utveckla våra digitala karttjänster med webbaserade kartor för såväl internt som externt bruk.

Det förebyggande och långsiktiga arbetet för en hållbar framtid genomsyrar självklart våra verksamheter.

Under kommande år kommer miljötillsyn att bedrivas med utgångspunkt i bland annat åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendirektiv i syfte att säkra grundvattenkvaliteten. Det handlar om att få olika aktörer i samhället att minska sina utsläpp parallellt med att tillsynen ökar vad gäller lantbruk och enskilda avloppsanläggningar.

Vi ska också bidra till och hjälpa små och medelstora företag att öka sin energieffektivisering. Det är ett initiativ från Energimyndigheten via projektet ”Incitament för energieffektivisering” där kommunen ska kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver.

Samarbetet mellan förvaltningar och över kommungränser för att dra lärdom av varandra, skapa ömsesidig förståelse och få en samlad kompetens är också viktiga parametrar för att kunna möta våra kunder på ett professionellt sätt.

Även dialogen med våra kunder genom Öppet Hus, branschträffar och andra forum, är oerhört viktigt för att skapa ömsesidig förståelse.

Genom att fokusera på rätt saker och vilka vi är till för är jag övertygad om att vi kommer att kunna möta de utmaningar vi står inför.

Effektivare arbetssätt och en god arbetsmiljö för våra medarbetare ger bättre tillgänglighet och högre servicegrad, vilket ökar förutsättningarna för nöjdare kunder.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.