MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Kvalitetssäkra handläggningstider

Posted on

Mitt inlägg i dagens budgetdebatt:

Enköping växer snabbt och det har vi i Miljö- och byggnadsnämnden under innevarande år upplevt genom ett oerhört hårt tryck vad gäller antalet ärenden som kommit in.

Det har medfört att vi fått en situation på byggavdelningen där vi inte kunnat leverera bygglov i den takt som lever upp till rådande lagstiftning och därmed inte heller till förväntningarna från våra kunder.

Trots att ett antal åtgärder redan i år har satts in och att vi fortsätter effektiviseringsarbetet, bland annat genom en tydligare beredningsprocess och organisatoriska förändringar, ser vi från den politiska ledningen behovet av att stärka upp organisationen 2016.

Det gör vi genom att tillföra ytterligare resurser. Här handlar det självklart om personalförstärkningar, men också om att säkerställa kompetensförsörjningen på avdelningen i form av adekvata utbildningsinsatser.

Det här är en satsning för att kvalitetssäkra handläggningstiderna och leveranserna i bygglovsärendena. Sveriges byggindustrier bedömer att byggkonjunkturen även framöver kommer att ligga på en hög nivå och då är det viktigt att vi kan möta upp mot de förutsättningarna.

Från den politiska ledningen i nämnden vill vi inte fastna i de problem som varit historiskt utan istället se möjligheterna framåt med fokus på medborgar- och kundnyttan. Vi vill öka dialogen med våra kunder för att skapa en ömsesidig förståelse för de behov och utmaningar vi står inför. Vi vill också skapa nya förutsättningar för våra kunder att enkelt söka bygglov och även kunna följa sina ärenden via e-tjänster och andra digitala lösningar.

Vi vill också utveckla möjligheterna för så kallade bygglov direkt, där enklare ärenden som är kompletta ska kunna hanteras snabbt. Vi har redan påbörjat det arbetet, men det behöver utvecklas med tydliga rutiner och processer.

Därför är det också positivt att se att det från så gott som samtliga partier i fullmäktige finns en uttalad vilja om att just kvalitetssäkra handläggningstiderna. Med en bred politisk samsyn ökar förutsättningar för att lyckas nå resultat som gynnar våra kunder – såväl medborgare som företag.

Det ökar förutsättningarna för fler företag att etablera sig och utöka sina verksamheter i vår kommun. Det ökar möjligheterna för privatpersoner att införliva sina drömmar om ett eget boende.

Vi ser Miljö- och byggnadsnämnden som en viktig del i Samhällsbygget Enköping – som en viktig del av helheten där samarbete och samverkan är A och O för att nå resultat:

• Samarbete över nämnd- och förvaltningsgränserna för att skapa en effektivare organisation som är till gagn för medborgare och företagare. Idag har vi exempelvis långa och segdragna remissförfaranden som förlänger leveranstiderna. I ett ärende där fler nämnder och förvaltningar är berörda vill vi verka för ett nära samarbete där samsyn kring ärendet är målet.

Miljö- och byggnadsnämnden har också en viktig roll för att skapa en hållbar framtid. Även här är det nämnd- och förvaltningsövergripande samarbetet avgörande exempelvis vad gäller en höjd vattenkvalitet i hela kommunen.

• Samarbete över kommungränserna för att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter ser vi också som nödvändiga. Här har vi redan idag ett samarbete mellan 4 Mälarstäder bland annat vad gäller kart och GIS-avdelningen för att utveckla och skapa fler gemensamma karttjänster, som är till hjälp vid exempelvis nyetableringar i hela Mälardalsregionen.

• Samarbete med medborgare och företagare för en ökad ömsesidig förståelse för de behov och utmaningar vi står inför. Vi behöver skapa förutsättningar för en utvecklad medborgardialog och även forum för att möta företagare. Tillgängligheten in till kommunen med ett bra bemötande, rådgivning och god service behöver inte nödvändigtvis ske i det här huset. Att möta våra kunder där de finns ökar möjligheten att nå fler och att fler når oss.

Enköping ska vara tillgängligt för alla – det arbetet påbörjades i år genom en kartläggning av rutnätstaden. Vi kommer att fortsätta tillgänglighetsarbetet för att öka delaktigheten och inflytandet för alla våra kommunmedborgare. Delaktighet och inflytande är demokratiska rättigheter och förutsättningar för att kunna utveckla sitt allra bästa jag!

Även här är samverkan och samarbete oerhört viktigt för att komma vidare och där dialogen med bland annat handikapporganisationerna spelar en viktig roll. Vi måste själva få ökad förståelse för människors olika förutsättningar i vardagen och samtidigt vara delaktiga i att den kunskapen förmedlas vidare.

Det är vår övertygelse att samverkan och samarbete på alla plan är nyckeln och förutsättningen för Samhällsbygget Enköping och framför allt för att vi ska få nöjdare medborgare och företagare i mötet med kommunen.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.