MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Lagstiftning försvårar landsbygdsutveckling

Posted on

Publicerat i EP 2018-09-26
Svar till Elisabeth Norman (c) EP 17/9

Det finns nog inte något parti som vill förhindra utvecklingen vare sig det gäller stadsmiljö eller på landsbygden.

Elisabeth Norman (c) skriver i sin insändare att “stoppklossar i kommunens administration” förhindrar landsbygdsutvecklingen och att ”ett av de största hindren är den sittande majoritetens inställning till tillståndsgivning för VA-lösningar” och hänvisar till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden.

När grupper av hus på landsbygden blir större ökar risken att problem med eget dricksvatten uppstår eller att vattenmiljön påverkas negativt. Fastighetsägare har då möjlighet att via länsstyrelsen begära kommunalt VA, varpå länsstyrelsen kan förelägga kommunen att inrätta verksamhetsområde för VA om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Då måste kommunen antingen bygga ut det kommunala nätet eller ta över driften på eventuella gemensamma lösningar. Detta kan leda till stora kostnader för kommunen och även för enskilda fastighetsägare som då måste tvångsanslutas.

Även om man initialt ordnar enskilt VA kan det förändras över tid. Det kan bli problem med vattnet eller att de boende inte klarar av driften av anläggningen. Oavsett anledningen har kommunen skyldighet enligt lagstiftningen att lösa det om vi först har bedömt att platsen är lämpliga för bostadsbebyggelse.

Det är därför plankravet finns när man vill bygga en större grupp av nya hus. Då ska alla dessa frågor utredas och en lösning ska finnas redan under planarbetet.

Vi politiker, oavsett partitillhörighet, har en skyldighet att rätta oss efter gällande lagstiftning och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi.

I Miljö- och byggnadsnämnden finns centerpartiet representerat och i de beslut där vi tyvärr tvingats säga nej har det varit en enig nämnd, där ingen avvikande uppfattning kommit från (c).

I dessa ärenden har VA-avdelningen en avgörande roll att bedöma förutsättningarna till lösningar med enskilt avlopp och har i samtliga fall remitterats. Tekniska nämnden, där Elisabeth Norman är ledamot, ansvarar för VA-frågorna. Det innebär att Norman under innevarande mandatperiod haft all möjlighet att driva denna fråga istället för att, så här i valrörelsens bakvatten, lägga skulden på en enig Miljö- och byggnadsnämnd.

Vi Socialdemokrater har både lokalt och i distriktet påpekat problematiken uppåt i vår partiorganisation, vilket har gett resultat. Regeringen gav i maj 2017 till miljö- och energidepartementet uppdrag att se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och frågor om små avlopp. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Matz Keijser (S)
Ordförande
Miljö- och byggnadsnämnden

Hans Olsson (S)
Ordförande
Tekniska nämnden

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.