MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

LO:s intentioner goda, men med fel fokus!

Posted on

Jag välkomnar verkligen LO:s tankar om att lyfta fritidshemmens potential och som en viktig del i elevers kunskapsutveckling. Tyvärr tror jag att man, trots goda intentioner, ändå med begreppet och målsättningen om ett ”lärfritids” skjuter förbi målet och satt fokus på fel problemställning.

Fritidshemmen har redan idag via styrdokumenten ett tydligt pedagogiskt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande och bidrar därmed också till skolans kompensatoriska uppdrag.

LO pratar om personaltätheten på fritidshemmen och att man vill tillbaka till 90-talets nivå. Gärna för mig, men då bör man ändå ha med sig att större delen av den personal som då fanns (och fortfarande finns) på fritids inte var/är  så kallat obehöriga pedagoger. Det har varit, och är, minst lika svårt att rekrytera till fritidspedagogutbildningen som till lärarutbildningen. Därför har vi idag en situation med bara drygt 50% behöriga fritidspedagoger på våra fritidshem.

Vi ser också en relativt hög personalomsättning. Många gånger beroende på att de som inte är utbildade fritidspedagoger ser anställningarna som tillfälliga innan man ska gå vidare till utbildning eller annat jobb. Det drabbar såklart fritidshemmen som brottas med att det inte blir någon kontinuitet i verksamheten och därmed också kvalitetsmässigt tappar tempo.

Det stora jobbet tror jag personligen, till skillnad från LO, ligger i att höja statusen för den här yrkesgruppen samt att få rektorer och skolledning att ta fritidsverksamheten på större allvar och förstå potentialen med den. På min skola har vi tagit steg i rätt riktning, där vi pratar om att elevernas lärande ska ske över hela skoldagen som en röd tråd.

Ett annat ”problem” är att fritidspersonalen oftast är samma personal som fungerar som resurs uti i klasserna på skoltid. Det blir mycket tid i barngrupp samtidigt som tid för planering för fritidsverksamheten många gånger är hårt begränsad. Det i sin tur ger sämre förutsättningar till kvalitet i verksamheten.

Vill vi att fritidshemmen ska gå från ”barnpassning” till att vara en högkvalitativ verksamhet måste det finnas tillräckligt utrymme för kompetensutvecklande insatser för personalen och framför allt för planering. Det räcker inte med en timmes gemensam planering i veckan plus en halvtimme per dag, som till största delen går åt till att läsa sms och mail från vårdnadshavare för att säkerställa elevnärvaron på respektive avdelning.

LO använder sig i sitt utspel av begreppet ”lärfritids”, vilket enligt min mening är något missvisande. Det anspelar på att det inte sker något lärande på fritids över huvud taget idag. Jag är övertygad om att de allra flesta fritidshemmen utifrån sina förutsättningar har ett lärande i sina verksamheter redan idag, men att man från skolan inte har inblick i verksamheten och därför inte lyfter det tillräckligt i sina verksamhetsbeskrivningar av skolans arbete med att nå högre måluppfyllelse.

Jag vill dock poängtera att jag inte ser fritidsverksamheten som en förlängning av skoldagen utan snarare som ett komplement! Namnet FRI-TIDs-hem bygger på att fritidsverksamheten ska: ”…stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap”. (Skolverkets formulering)

Fritidshemmen och dess personal är enligt min uppfattning den del av grundskolan som ändå är avgörande för att, som skollagen säger, fostra eleverna till goda samhällsmedborgare med sunda värderingar. Här sker den sociala utveckling både i den fria leken och de planerade verksamheterna. Här finns förutsättningar att lära i ett sammanhang i vardagsnära situationer. Fritids kan jobba praktiskt med det skolan förmedlar teoretiskt.

Fritidspersonalen gör redan idag ett fantastiskt arbete. Förutom alla brandkårsutryckningar vid konflikter mellan elever på raster, täcka upp för varandra vid sjukdom utan att sätta in vikarier, stötta elever i olika lärmiljöer, vikariera för frånvarande lärarpersonal parallellt med att få den dagliga fritidsverksamheten att hålla så hög kvalitet som möjligt utifrån de förutsättningar man har.

På bilden, som finns till detta blogginlägg, hittar du ett axplock av det fritidshemmen dagligen arbetar med taget från min egen verksamhet. Det sker utan traditionella läromedel och utanför klassrummet. Det sker i den fria leken och i de planerade aktiviteterna – i ett sammanhang!

Självklart ska fritidshemmen vara en del av elevernas kunskapsutveckling så som det beskrivs i skollagen och läroplanen, men då måste som sagt rätt förutsättningar också ges för personalen – men framför allt för eleverna!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.