MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Moderat skolreform bygger på bestraffning

Posted on

Det är alltid lika spännande att höra och läsa borgerliga partiers kritik mot hur det ser ut i den svenska skolan. Idag skriver moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall tillsammans med sin partikollega i riksdagen Ulrika Karlsson på debattplats i EP under rubriken ”Nolltolerans mot dåliga skolor”.

Waltersson Grönvall och Karlsson menar att alltför många elever lämnar grundskolan och gymnasiet utan tillräckliga kunskaper, att alltför många skolor idag håller en alltför låg kvalitet. ”Alla barn har rätt till god utbildningen och undervisning” menar de två moderaterna vidare.

Så långt kan jag inte annat än hålla med. Men därefter kommer några punkter som får mig att fundera hur de tänker:

…alltför många elever lämnas ensamma i sitt lärande utan aktivt stöd från läraren, för många skolor har svårt att komma tillrätta med hot och våld och att skapa en trygg studiemiljö i klassrummen och för många skolor håller en för låg kvalitet.

En reflektion kring detta; under åren 2006-2014 hade vi en borgerlig regering och även då en borgerlig minister ansvarig för skol- och utbildningsfrågor. Under samma period sjönk de svenska skolresultaten drastiskt i internationella mätningar och jämförelser.

Samma utbildningsminister genomförde reformer inom skolan som tvingade våra duktiga pedagoger till mer administrativt arbete istället för att få möjlighet att lägga tid på undervisning och tid med elever.

Nya läroplaner, LGR 11 och GY 11, togs fram av samma utbildningsminister – en läroplan som ställer kunskapskraven och är det styrdokument alla skolor ska utgå ifrån! (Vi har för övrigt haft borgerligt framtagna läroplaner sedan 80-talet – LGR 80, LPO 94 och LPF 94.)

Lägg därtill en allt mer segregerad skola där friskolor bidragit till ett elitistiskt tänkt i och med att man utestänger elever med annan etnisk bakgrund eller sätter stopp för barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Med utgångspunkt i denna reflektion ställer jag mig därför frågande till hur de två moderaterna tänkte när de i sin debattartikel formulerar följande meningar:

För ett land som Sverige, som kan och ska konkurrera med kunskap och där alla elever har rätt till en bra skola, är detta en utveckling som vi Moderater inte kan acceptera.

Ingenstans i debattartikeln tar de två moderaterna ens på sig en liten del av ansvaret för att den svenska skolan försämrats både för eleverna och personalen samt i internationella jämförelser.

Nej, här handlar det ur ett moderat perspektiv att i opposition plötsligt ta ansvar, tillföra ekonomiska medel och införa ”nolltolerans mot dåliga skolor”. Min fråga är om det i så fall också borde vara nolltolerans vad gäller politisk styrning utan förankring i den verklighet skolorna lever i?

Jag har svårt att tro att vare sig rektorer eller pedagoger med vilja driver sina verksamheter på ett sätt som gör att kunskapsresultaten sjunker, att man med vilja tillåter att den trygga studiemiljön åsidosätts eller att man med vilja tillbringar mer tid med administration än med eleverna. Det handlar om att man måste ges förutsättningar att lyckas!

Moderaterna har också otur när de tänker i banor om att hot uppifrån om att stänga skolan om resultaten fortsätter sjunka kommer att motivera pedagogerna. Det låter i mina öron lite som den svenska skolan i början av förra seklet där dåligt uppförande bestraffades med aga!

Samtidigt är jag inte förvånad. Det här ligger ju helt i linje med hur Jan Björklund – ja just han som var utbildningsminister under åren 2006-2014 – drev sin och alliansens skolpolitik! Bestraffa det dåliga hårdare hellre än att belöna de goda exemplen och dra lärdom av dessa!

Camilla Waltersson Grönvalls och Ulrika Karlssons intentioner i debattartikeln säger jag ingenting om. Självklart ska alla våra barn och ungdomar erbjudas den allra bästa skolan och visst har de rätt till det. Visst ska Sverige vara internationellt konkurrenskraftig vad gäller kunskap. Men att tro att vi når dit genom hot och bestraffning kan inte vara rätt väg!

– – – – – – –

annie-loof-socialist-skolaAvslutningsvis kan jag inte låta bli att kommentera Centerpartiets partiledare Annie Lööf, som under partiledardebatten senast uttryckte sig om att om man inte vill ha en börsnoterad skola var man socialist.

Jag tycker bilden här bredvid blir ganska talande för Lööfs världsbild och att hon drar centern allt mer åt höger!

/Matz

 

4 thoughts on “Moderat skolreform bygger på bestraffning

 • Percy Westerlund 4 juni, 2016 at 20:15
  Reply

  Tycker nog din argumentation verkar väldigt tendentiös och ensidig. Stängning av en undermålig skola är en åtgärd som enligt det moderata förslaget skulle tillgripas i extremfall och först efter det att staten försökt räta upp situationen. I en sådan extrem situation är det nog bättre att skolan stängs och eleverna sprids till andra skolar.
  Det var precis vad som skedde då det s-ledda styret i Malmö för tre år sedan stängde högstadiet på Rosengårdsskolan. Det visade sig också att eleverna uppvisade bättre resultat sedan de spridits till andra skolor i kommunen. Minns inte att du då fördömde dina skånska partikamrater för deras tilltag…

  • Matz Keijser 5 juni, 2016 at 22:26
   Reply

   Så bra, Percy, att du valde just Rosengårdsskolan som exempel. Just det exemplet visar på flera av de saker jag pekar på i mitt blogginlägg!

   På Rosengårdsskolan gick cirka 1000 elever som representerade 35 olika nationaliteter. Det talades 25 olika språk, men ingen – INGEN – elev hade svenska som modersmål! En totalt segregerad skola med andra ord. Av dessa 1000 elever omfattades ungefär 80% av särskilda åtgärdsprogram.

   2011 genomfördes en omorganisation på skolan där man bytte ut hela ledningen. Samtidigt sjösatte den dåvarande borgerliga regeringen, med Jan Björklund som utbildningsminister, den nya läroplanen – LGR11!

   Personalen på skolan vittnade om att de elever som tidigare haft möjlighet till mindre undervisningsgrupper placerades ut i klasser. Det blev alltså större undervisningsgrupper för alla!

   De nya styrdokumenten ställde högre krav på administrativt arbete, färre planeringstimmar, ökat antal undervisningstimmar samt ökad dokumentation kring elever.

   Detta fick till följd att 28 anställda, varav 21 lärare, sade upp sig. Ett antal anställda blev långtidssjukskrivna. Skolinspektionen, skolledningen och den allmänna opinionen hade redan dömt ut skolan som Sveriges sämsta och det fick personalen att helt enkelt ge upp!

   Det är precis det jag menar i mitt blogginlägg – om man dömer ut en skola ger personalen upp. Hur ska man kunna hitta motivationen om man inte ges förutsättningar att göra sitt bästa och hela tiden ifrågasätts?

   Det gäller ju självklart också eleverna. En trygg skolmiljö för såväl personal som elever handlar om kontinuitet och stabilitet!

   Det faktum att eleverna från Rosengårdsskolan efter att de placerats i andra skolor visar bättre resultat är ytterligare en av de punkter jag pekar på i mitt blogginlägg. Genom att integreras i skolor med elever som har svenska som modersmål skapas också förutsättningar för en ökad språkutveckling. Det finns forskning på att man utvecklar språket mest i vardagsnära situationer genom att umgås och samtala med andra.

   Med den utveckling vi ser där elever av olika orsaker utestängs från skolor, där det finns ett elitistisk tänk, ökar klassamhället och där vi dessutom får en språklig klassindelning. Det gagnar ingen!

   Nej, Percy det är sant att jag inte ”fördömde” mina Socialdemokratiska partikamrater i Malmö när beslutet om att lägga ner Rosengårdsskolan togs. Det man också bör känna till kring det beslutet var att drygt hälften av eleverna redan valt andra skolor. De hade också gett upp!

   Det som blir lite märkligt i ditt eget resonemang, när du nu försvara ditt partis förslag om att kunna stänga skolor som inte högpresterar, är att DINA partikamrater i Malmö reserverade sig mot beslutet om nedläggning av Rosengårdsskolan!

   Som sagt – att bestraffa det dåliga hårdare hellre än att belöna det goda, dra lärdom av dessa och ge rätt förutsättningar skapar knappast motivation att prestera bättre.

   /Matz

 • Percy Westerlund 5 juni, 2016 at 23:07
  Reply

  Har läst en del artiklar på nätet om stängningen av skolan, där det framgår att det drastiska beslutet var kulmen på problem som pågått under mycket lång tid. Ingen av de intervjuade, däribland socialdemokratiska politiker, skyller på Björklund eller den nya läroplanen. De sociala problemen och segregationen bidrog säkerligen till oredan. Men vilket var alternativet till stängning?
  Vet inte vad du menar med att elever utestängs från skolor ”med elitistiskt tänk”. I den gamla skolan av s-modell var verkligen många elever från enklare bakgrund utestängda från de bästa skolorna. Bodde man i Skärholmen eller Tensta så var man också hänvisad till de skolor som fanns där. Med det fria skolvalet åker många skolbarn från förorterna in till Stockholm och går på Norra Real och andra innerstadsskolor som tidigare var oåtkomliga för dem. Det hjälper inte alla elever, det krävs att man också har föräldrar som ser betydelsen av skolvalet. Kanske vore det värt att utreda förutsättningarna för ett obligatoriskt skolval, med tillgång till rådgivning för de som behöver det.

  • Matz Keijser 6 juni, 2016 at 16:27
   Reply

   Vi har uppenbarligen läst olika artiklar och annat underlag. Nej, det är ingen som ”skyller på” Björklund direkt, men man pekar på ökade administrativa krav, större undervisningsgrupper samt mindre tid för pedagogiskt arbete och mindre tid med elever i och med de nya styrdokumenten, som en starkt bidragande orsak.

   Det förvånar mig att du undgått debatten och granskningen av friskolor som stängt ute elever med funktionsnedsättningar – såväl fysiska som neuropsykiatriska. Som sagt att man inte tar in fler elever när sökandes namn inte klingar tillräckligt svenskt trots att det de facto funnits gott om platser kvar. För mig blir det ett elitistiskt tänk när man begränsar tillgången och enbart tillåter en kategori av elever.

   Om du med begreppet ”den gamla skolan av s-modell” menar innan friskolereformen innebar ju det systemet att man tilldelades plats utifrån skolans upptagningsområde. En integrerad skolform där elever med olika socioekonomiska förutsättningar blandades. En skola där elever med ett annat modersmål än svenska fick goda förutsättningar till språkutveckling både under lektionstid och på raster.

   Den gamla skolan sågs internationellt som ett föredöme. Representanter för olika länders skolväsen vallfärdade för att dra lärdom av det svenska skolsystemet. Kunskapsmässigt konkurrerade Sverige inte enbart med andra länder – vi var ett världsledande pedagogiskt land!

   Det är mycket riktigt att många elever från förorterna till Stockholm väljer att gå i skola på andra ställen än sin hemort, men det handlar fortfarande om vilka socioekonomiska förutsättningar man har och att det stora flertalet av just dessa orsaker blir kvar i den ”lokala” skolan.

   Du skriver: ”…det krävs att man också har föräldrar som ser betydelsen av skolvalet. Ja, visst är det så och jag är övertygad om att de allra flesta föräldrarna inser betydelsen. Det är också ett stort antal föräldrar som inser konsekvenserna när man inte har förutsättningarna att låta sitt barn gå i en ”bra” skola!

   Hur definierar vi en bra skola förresten? Är det skolan där eleverna har höga betyg? Då kommer vi in på en annan fråga som är intressant – nämligen betygsinflationen inom friskolevärlden. Flera mätningar visar på att friskolornas överbetyg inte stämmer med resultaten i nationella prov. Detta trots att det visar sig att rättningen av nationella prov i friskolor är mer generösa än i kommunala skolor.

   Nu har den här debatten mellan dig och mig, Percy, hamnat en bra bit från det ursprungliga blogginlägget som handlade om det moderata förslaget att kunna stänga dåliga skolor. Eller kanske inte förresten – för som sagt:

   Av vad och hur definieras en ”bra” skola?

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.