MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Ordförande på dubbla stolar…

Posted on

I februari i år skrev jag en insändare och ett blogginlägg om hur ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Jan Fredriksson (c) hamnar i en intressekonflikt i sitt uppdrag som ordförande för en myndighetsnämnd och sitt engagemang i föreningen Fjärdhundraland.

Då handlade det om ett ärende om ett förhandsbesked och att Fredriksson vid nämndmötet satt ordförande och klubbade igenom majoritetsbeslutet att avslå ansökan. Beslutet grundade sig på gällande lagstiftning och remissinstansers yttranden.

Efter det skrev Fredriksson en insändare där han kritiserar framför allt oss Socialdemokrater för att ”rösta nej” då vi de facto delade förvaltningens och remissinstansernas bedömningar om avslag. Här undertecknade Fredriksson sin insändare med  ”representant för Fjärdhundrabygdens Centerpartiavdelning” och inte som ordförande för den myndighetsnämnd han i förtroende är satt att leda. Häpnadsväckande, men inte förvånande!

Nu har det hänt igen! Vid dagens sammanträde med Miljö- och byggnadsnämnden hade vi ett ärende om bygglov i en del av kommunen som ingår i Fjärdhundrabygden. Återigen negligerar ordförande Fredriksson förvaltningens och remissinstansernas spetskompetens och de yttranden som inkommit.

Det här är ett ärende som initierades redan 2017 och har alltså pågått i närmare tre år. Under hela den tiden har vi från politiken haft en gemensam syn med förvaltningen på hur vi vill se utvecklingen och bebyggelsen i berört område.

Vi har haft dialog med sökande och nämndens arbetsutskott har varit på plats för att göra oss mer trygga i vårt ställningstagande. Fredriksson hade själv initierat platsbesöket och då fördes också politikens ställningstagande fram till sökande.

Det har också framkommit att Fredriksson fört enskilda samtal med sökande. Det är dock oklart vad dessa diskussioner medfört och vad resultatet blev. Det vi fått från ordförande är att sökande inte tänker vika sig utan vill pröva ärendet utifrån sina önskemål kring hur hen vill bygga.

I direkt anslutning till förra månadens nämndsammanträde ville Fredriksson prata med mig och Johnny Karlsson (NE) om hur vi såg på att vi skulle gå vidare med ärendet. Vi förmedlade att vi inte ändrat ståndpunkt och att Fredriksson i sina vidare samtal med sökande återigen förtydligar det vi sagt i snart tre års tid.

Så kom vi då, under dagens sammanträde, till detta ärende för att fatta beslut. Jag fick ordet och yrkade bifall till förvaltningens förslag om avslag på sökandes ansökan – alltså samma linje vi haft hela tiden. Det handlar inte om att sätta stopp för byggnation utan att vi vill se en annan lösning, som inte på ett negativt sätt förändrar kulturlandskapsbilden. Den möjligheten har funnits under den långa processen, men inte bemötts över huvud taget från sökande.

Styret – c, m och kd – begärde ajournering, dvs att avbryta för att kunna diskutera internt i sin grupp (med sd i släptåg, vilket i sig var lite märkligt). När de så återkom efter en stunds diskussion blev det än mer tydligt att Fredriksson har svårt att skilja på sina roller.

Staffan Karlsson, moderaternas förstanamn i Miljö- och byggnadsnämnden, menade att han höll med i mitt resonemang och yrkade även han bilfall till förvaltningens förslag. Ordförande Fredriksson yrkade på att säga ja till bygglov utifrån sökandes önskemål.

När han så ställde dessa yrkanden mot varandra var det tydligt att hela nämnden – utom just Fredriksson själv – gick på mitt och Staffan Karlssons yrkanden och beslutade enligt det! Så då kan man ju ställa sig frågan vad det är jag gnäller om. Jo, för mig handlar det om en förtroendefråga.

Jag kan inte se det på annat sätt än att det för Jan Fredriksson är viktigare att, genom populistiska ställningstaganden och uttalanden i nämnden, stärka sin ställning i och sitt engagemang för Fjärdhundraland än att ta sitt förtroendeuppdrag som ordförande för en myndighetsnämnd på allvar och därmed säkerställa det vi ska prioritera – nämligen rättssäkra nämndbeslut.

I och med att han yrkade på att bifalla bygglovsansökan kan han alltså med hjälp av protokollet visa på att han sannerligen röstade emot övriga nämnden till fördel för sökande. Vad hans syfte är med det låter jag vara osagt, men det öppnar upp för spekulationer.

Det här är som sagt inte första gången det här händer – och tyvärr med stor sannolikhet inte heller den sista. Det ser jag som ett problem när vi har en ordförande som med all tydlighet och gång efter annan visar att han inte förstått sitt uppdrag.

Det skulle vara oerhört intressant att få ta del av centerpartiets förstanamn i kommunen och tillika kommunalrådet Ulrika Ornbrants syn på hur hennes partikamrat utför sitt uppdrag i Miljö- och byggnadsnämnden. Står hon bakom det arbetssätt och det ledarskap han företräder?

Frågan om jäv kan man också fundera kring. Kommunallagen 6 kap 28§:

En förtroendevald är jävig, om
   1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående

Kanske är det att hårddra det, men utifrån mitt övriga resonemang går det inte att bortse ifrån en eventuell jävsställning.

Detta sammantaget skadar ytterligare ett redan sargat förtroende för ordförande från oss i oppositionen och tyvärr måste jag säga att detta förtroendetapp också spiller över på övriga styret, som uppenbarligen inte mäktar med att tala förstånd med sin ordförande.

Jag ser också risken att ordförandes agerande kan medföra att nämnden som helhet kan få ett oförtjänt rykte om att fatta oseriösa beslut. Med tanke på hur hårt vi jobbat med att eliminera just den typen av rykten de senaste fem åren är jag orolig när nämndens främste företrädare inte förstår vilka konsekvenser det kan få.

Miljö- och byggnadsnämnden ska skapa möjligheter för att privatpersoner och företag ska kunna förverkliga sina drömma och införliva sina visioner. Detta ska ske med hänsyn tagen till gällande lagstiftning, genom tjänstemännens handläggning och inhämtande av yttranden från olika externa instanser, som besitter spetskompetens. Detta leder till en utförlig tjänsteskrivelse för nämnden att ta ställning till.

Nämnden har självklart möjlighet till flexibilitet och kan göra en annan bedömning, men måste hela tiden ta hänsyn till att det faller inom lagstiftningens råmärken och håller rättssäkert i en överprövande instans.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.