MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Utan historia har vi ingen framtid!

Posted on

För några år sedan gjordes en utredning om att flytta Kulturskolans verksamheter till Joar Blå. Planerna var långtgående, men lades slutligen ner bland annat på grund av att anpassningen av lokalerna för att kunna bedriva verksamheter skulle bli allt för kostsamma samt att man, med de markförhållanden som råder, inte ansåg att det skulle gå att bygga ut Joar i den omfattning som skulle krävas.

I Upplevelseförvaltningens VBU (verksamhetens beslutsunderlag) från den 20 mars i år står klart och tydligt att ”Kulturhuset ska i huvudsak inrymmas i befintlig fastighet”. Min tolkning av den formuleringen är att man med ”fastighet” menar den befintliga byggnaden och att den inte ska behöva utökas nämnvärt för de tänkta verksamheter man vill inrymma.

Drygt en månad senare, den 23 april 2020, fattade Upplevelsnämnden beslut om att godkänna förvaltningens VBU!

Så helt plötsligt och från ingenstans har minoritetsstyrets två kommunalråd Ingvar Smedlund (m) och Ulrika Ornbrant (c) lagt sig i och stoppat fingrarna i Upplevelsenämndens syltburk, vilket resulterat i att allt blivit väldigt kladdigt!

Kommunalråden vill flytta delar av Kulturskolans verksamheter, de som inryms i Tingshuset i hörnet Kyrkogatan/Tullgatan, till Joar Blå. Det sägs vara ett besparingsförslag, men förslaget kommer utan att det, som det verkar, tas någon som helst hänsyn till vilka kostnader det medför för verksamhetsanpassade lokaler på Joar.

Dessutom föreslår kommunalråden även att Enköpings museum, som idag inryms i det gamla Rådhuset, flyttas till Joar Blå. Detta är en verksamhet som kräver stora ytor för såväl utställningar som förvaring av museiföremål. Även här kommer med stor sannolikhet stora och krävande lokalanpassningar att tillkomma.

Den förstå frågan jag ställer mig är: Varför går två kommunalråd in och petar med sina kladdiga fingrar i en facknämnds ansvarsområden? De har ingenting där att göra! Eller är det så att man inte litar på sin ordförande och sina ledamöter i nämnden?

Det finns ett antal frågor som behöver besvaras kring kommunalrådens förslag:

  • Har man tagit hänsyn till Upplevelsenämnden beslut från i april?
  • Vad kostar lokalanpassningarna och kommande hyror i förhållande till nuvarande lokalkostnader?
  • Vad händer med Tingshuset och Rådhuset om verksamheterna flyttas?
  • Ligger förslaget i linje med vad som framkommit i medborgardialogerna om Kulturhus Joar?
  • Vad hände med kommunens ambitioner om ett kulturstråk från Kyrkbacken via Kyrkogatan ner till Joar och vidare ner mot Hamnverken?

Att de borgerliga partierna vill tömma byggnaderna i Kyrkbacken är i och för sig ingen nyhet. Den linjen har man haft åtminstone under de 20 år jag varit aktiv inom politiken, men även långt före det. Tömma och sälja och därmed utestänga kommunens medborgare och besökare från byggnader av högt kulturvärde och som inrymmer verksamheter som både är viktiga och uppskattade – där de är.

Så återigen – varför petar kommunalråden i saker som ligger utanför deras befogenheter och kompetens? Jag tycker Sverre Ahlbom och Jesper Englundh uttryckte det bra i sin insändare i gårdagens EnköpingsPosten:

”Det måste få vara kompetensen hos kulturlivet och de förtroendevalda politikerna i Upplevelsenämnden som styr innehållet i ett Kulturhus. Det är inte ett jobb för kommunalråden Smedlund och Ornbrant.”

Ordet transparens har vi vid det här laget förstått inte existerar hos minoritetsstyret. Det är ju ingen överraskning att medarbetare i berörda verksamheter upprörs av att få läsa om eventuellt kommande förändringar i lokalpressen utan att det förts någon som helst dialog för att dra nytta av den kompetens de besitter! Är det så minoritetsstyret bedriver ett ansvarsfullt ledarskap byggt på tillit?

Vi Socialdemokrater värnar vår gemensamma historia. De få historiska byggnader vi har kvar i vår kommun med högt kulturhistoriskt värde ska bevaras och förvaltas på bästa sätt – inte säljas ut till högstbjudande. Utan historia har vi ingen framtid!

Vi värnar också om våra verksamheter och medarbetare. Det är beklämmande att de gång efter annan ska behöva läsa om verksamhetsförändingar i lokalpressen först. Den här typen av förslag ska vara väl förankrade och kompetensen ute i våra verksamheter ska tas tillvara!

Vi Socialdemokrater har stor tillit till våra tjänstemän och förtroendevalde i respektive förvaltning och facknämnd. Därför menar vi att den här typen av ärenden och beslut ska hanteras och fattas där de hör hemma – utan inblandning av kladdiga fingrar!

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.