MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

ALLA elevers rätt till kunskap

Posted on

eget_arbeteGabriel Heller Sahlgren, forskare knuten till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) skriver idag ett intressant inlägg på DN-debatt under rubriken ”Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag”.

I artikeln menar Heller Sahlgren att flyktinginvandringen är en starkt bidragande orsak till att Sverige tappat i PISA-undersökningarna vad gäller kunskapsnivån i den svenska skolan. Nu tror jag inte det kommer som någon överraskning, eller ens som en nyhet, för någon.

I sin rapport pekar Heller Sahlgren ut tre ämnen där resultaten sjunkit markant – naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Och det är just här jag tycker det blir mest intressant.

Att läsförståelsen är låg bland elever med en annan etnisk bakgrund och med svenska som andraspråk borde inte heller vara helt oväntat. Har man inte de språkliga grunderna påverkar det också självklart förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskaper i andra ämnen.

Matematiken är ett bra exempel där det, speciellt i den senare delen av grundskolan, är mer problembaserade uppgifter och där läsförståelse är A och O för att kunna lösa uppgifterna. Detsamma gäller även andra ämnen. Har du inte de språkliga grunderna blir det svårare att tillgodogöra sig rätt kunskaper.

Något som Gabriel Heller Sahlgren inte nämner i sin artikel är vikten av att få stöd hemifrån för alla elever. Detta bör också vägas in i förutsättningarna för elever med annan etnisk bakgrund, och med ett annat förstaspråk, att nå målen i den svenska skolan.

Nu är det de facto så att läsförståelsen sjunkit även bland elever med svensk bakgrund och då framför allt bland pojkar.  Vad som är orsaken till detta finns det olika åsikter kring, men en återkommande synpunkt är att det finns paralleller med ett ökat datoranvändande där spelande är överrepresenterat.

Heller Sahlgren avslutar dock sin artikel med en slutledning om att den svenska skolan har brister vad gäller kompetens att möte de behov som elever med annan etniska bakgrund har. Här krävs fortbildning och, som jag ser det, även utveckling av lärarutbildningen.

Jag håller med Gabriel Heller Sahlgren om att svensk skolpolitik måste förändras för att Sverige åter ska bli konkurrenskraftigt vad gäller kunskap. Då handlar det inte om Björklundska skolreformer som ökar lärarnas administrativa arbete och inte heller om betyg i lägre åldrar eller i ordning och uppförande.

Det handlar om att ge alla elever möjlighet att nå målen oavsett bakgrund, att ge professionen förutsättningar att möta ALLA elevers behov. Vi måste komma ihåg att det aldrig är eleven som inte lyckas – det är skolan som misslyckas när eleven inte når målen!

Heller Sahlgren menar i sin artikel, och jag är övertygad om att han har rätt, att strukturerad lärarledd undervisning leder till högre resultat. Han skriver också att ”fokus på elevinflytande i skollagen och den nationella läroplanen bör minskas, samtidigt som lärarens roll och auktoritet behöver stärkas”.

Regeringen måste självklart ta initiativet, men här måste det till breda politiska överenskommelser. Det borde finnas förutsättning för det då det finns koncensus kring att den svenska skolan måste bli bättre för elevernas bästa!

/Matz

8 thoughts on “ALLA elevers rätt till kunskap

 • Percy Westerlund 30 juli, 2015 at 10:37
  Reply

  Håller med om det mesta i din kommentar, Matz. Undantaget är påståendet att det alltid är skolans fel när eleven ej når målen. Man behöver inte gå längre än till sig själv för att inse att mindre lyckade resultat i skolan i hög grad berodde på att man inte pluggade tillräckligt. Det är för övrigt en av de viktigaste förklaringarna OECD ger till de dåliga svenska resultaten, eleverna är inte tillräckligt beredda att se det egna ansvaret för skolresultaten!

  • Matz Keijser 31 juli, 2015 at 08:48
   Reply

   Percy!

   Alla elever är inte kapabla att ta det egna ansvaret trots att de är fullt införstådda med vikten av det. Det finns många olika omständigheter kring varför elever inte når målen.

   Du pratar om att ”man inte pluggade tillräckligt”. Då har ju skolan misslyckats att GÖRA dem beredda att ta ansvar. Många elever saknar idag kunskap om studieteknik och stödet hemifrån. Här måste skolan ta ett större ansvar för att ge elever möjlighet att nå målen.

   Om en elev inte är tillräckligt beredd att se det egna ansvaret har ju de facto skolan (och vuxenvärlden) inte nått fram. Når inte eleven målen har också skolan misslyckats i sitt uppdrag. Det uppdraget är tydligt i styrdokumenten – skolan ska förmedla kunskap och ge det stöd som krävs för att elever ska nå målen!

   Jag har svårt att se hur man kan lägga skulden på ett barn, en människa i början av sitt liv, för krav och förväntningar som vi vuxna satt upp.

   Det är skolans uppgift att tidigt se signalerna när en elev tenderar att inte nå målen. Det är skolans uppgift att ge rätt stöd för att så ska ske. Det är skolans uppgift att tillsammans med hemmet hitta strategier för att ge eleven rätt förutsättningar. Det ansvaret kan ALDRIG läggas över på barnen/eleverna!

   /Matz

 • Percy Westerlund 31 juli, 2015 at 10:01
  Reply

  Med samma logik skulle ju samhället alltid vara ansvarig för individens tillkortakommanden. Jag kan hålla med om att skolan har ett stort ansvar för barnens skolresultat, men att helt befria eleven från ansvar är att gå för långt. Har du missat att elevernas brist på denna punkt var en av huvudkonklusionerna från OECD:s djupanalys av svenska skolan? Samma konklusioner som skall ligga till grund för den statliga skolkommissionens arbete…

  • Matz Keijser 4 augusti, 2015 at 16:44
   Reply

   Visst är det så att vuxenvärlden har brustit när ett barn hamnar ”snett” redan i början av livet. Det kan vara ett bristande föräldraskap och/eller att skolan inte sett signalerna och lyckats fånga upp eleven.

   Ett barn måste ges förutsättningar! Alla är inte stöpta i samma form. Vissa har det bättre förspänt än andra och det är väl känt att socioekonomisk och etnisk bakgrund påverkar förutsättningarna att nå kunskapsmålen i skolan.

   Om samhället, som du uttrycker det, inte tar ett aktivt ansvar för dessa barn går vi en dyster framtid till mötes.

   Nej då, jag har inte missat OECD:s alanys och att de pekar ut elevers egna ansvar som en faktor till de sjunkande resultaten i skolan. Jag har heller aldrig påstått att man ska ”befria eleven från ansvar” – snarare att ge eleven förutsättningar att kunna ta ansvar. Det är skillnad!

   Men att tro att det bara är att lägga över det ansvaret på varje enskilt barn är en naiv och blåögd syn på den verklighet som vi som jobbar inom skolan möter varje dag.

   Ditt resonemang är av Björklundsk karaktär där huvudtesen är att svenska elever är slöa och inte vill ta ansvar. Återigen – det handlar om individer med vitt skilda förutsättningar!

   /Matz

  • Matz Keijser 4 augusti, 2015 at 17:38
   Reply

   Så här skrev bland annat ordförande för Lärarnas riksförbund i DN härom dagen:

   I syfte att fånga upp alla elever, oavsett härkomst eller socioekonomisk status, är det av stor vikt att undervisningen bedrivs strukturerat av ämneskunniga lärare. Den förödande pedagogiska trenden där ansvaret för kunskapsinhämtandet flyttades över från läraren till eleverna har varit negativ, inte minst för de allra svagaste eleverna.

 • Percy Westerlund 6 augusti, 2015 at 09:51
  Reply

  Hoppsan, har lite svårt att känna igen mig i den nidbild av min uppfattning som du väljer att debattera mot. Jag reagerade mot att du kategoriskt lade skulden på skolan, och därmed lärarna, när eleven inte nådde sina mål. Skolan har ett stort ansvar, särskilt för socialt utsatta elever, men jag tror, precis som OECD:s experter, att vi gått för långt i kraven på att skolan skall lösa elevens alla problem. Det verkar som om vi förväntar oss att lärare även skall påta sig föräldrarollen. Inte att förundras över att så många lärare väljer att byta yrkesbana!

 • Percy Westerlund 25 augusti, 2015 at 22:47
  Reply

  Matz,
  Vet inte om du tagit del av din partiledares sommartal, men där verkar det inte bättre än att ha intog samma förkättrade hållning som undertecknad. Enligt media uppmanade han eleverna att skärpa sig, bl a genom att fokusera mer på läxläsning i stället för Netflix…

  • Matz Keijser 26 augusti, 2015 at 00:18
   Reply

   Percy
   Man ska inte alltid tro på det man läser och hör i media.

   Jodå, jag har tagit del av sommartalet. Jag var till och med på plats i Vasaparken när han höll det. Där sa han ordagrant:

   Varje barn, oavsett hur lätt eller svårt det är i skolbänken, ska känna: Ja, jag blir sedd. Jag blir hörd. Jag blir förstådd.

   Han var också tydlig med att vi från Socialdemokratiskt håll kommer att investera i skolan för elevernas bästa. I mindre klasser och barngrupper. I fler och bättre betalda lärare och specialpedagoger. I upprustade skollokaler och läxhjälp för alla.

   En kort reflektion över din tidigare kommentar. Skolan ska fostra – inte uppfostra. Det ligger på föräldrarna. Men skolan har också ansvaret att se till att alla elever ges möjligheten att nå kunskapsmålen. Det är snarare skolan som har problem när man inte lyckas få fler elever att nå målen.

   Att lärare byter yrkesbana tror jag snarare beror på insikt om sina egna brister och dessutom att vi under den borgerliga alliansregeringen haft en skolpolitik som brustit. En skolpolitik som fokuserat mer på betyg i lägre åldrar, betyg i ordning och uppförande samt lagt mer administrativt arbete på lärarna istället för att ge dem förutsättningar att göra det de är bäst på – att förmedla kunskap till eleverna. Att vara lärare helt enkelt!

   Nu kommer som sagt Socialdemokraterna att göra investeringar i skolan som jag nyss nämnde. Det är fokus på elevernas bästa – ALLA ELEVERS RÄTT TILL KUNSKAP!

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.