MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Allmänna intressen väger tungt

Posted on

Enköping fortsätter växa och vi har en fortsatt hög befolkningstillväxt. Det innebär att vi som kommun ska ge förutsättningar för att det fortsätter byggas bostäder. Samtidigt behöver vi ta ansvar för att värna den vackra natur som omger vår kommun. Därför måste vi vara försiktiga med var vi tillåter exploatering.

Vår försiktighetsprincip grundar sig också på hur vi vill att vår kommun ska växa, vilka områden som bör prioriteras och vilken typ av bebyggelse samt vilka boendeformer som bäst möter efterfrågan och behov.

Nu aktualiseras återigen en detaljplaneläggning av Haga Ekudden efter ha legat vilande under en period.

Vi har som parti, precis som andra partier, blivit inbjudna av de redan boende i Haga Ekudden och fått en bild av hur de uppfattar hur den tänkta exploateringen kommer att påverka området både på kort och lång sikt. Ett platsbesök ger alltid bättre förutsättningar att skapa sig en god förståelse för faktiska förhållanden.

Haga Ekudden är ett område som vi Socialdemokrater ser ett stort värde av att bevara. Omgärdat av ett öppet jordbrukslandskap och naturreservatet Haga ekbackar, som utifrån ett EU-perspektiv är utpekat som ett så kallat Natura 2000-område, är området en tillgång för människor att kunna ströva fritt i och för rekreation.

Den tänkta exploateringen är inom ett Mälarnära område, som i sig har höga naturvärden och biologisk mångfald med ett rikt fågel-, djur- och insektsliv. Den typ av ingrepp som en exploatering kommer att innebära gör att man begränsar tillgången till den naturtyp vi ser där idag.

I den naturvärdesinventering som genomfördes 2015 konstaterades att ”naturvärdena inom Ekudden har särskild betydelse då de förstärker förekomsten av naturvärdena i intilliggande naturreservat och Natura 2000-område (Haga ekbackar)”.

Med detta som utgångspunkt landar vi Socialdemokrater i att det allmänna intresset i detta fall väger tyngre än exploatörernas enskilda intressen. Därför kommer vi i plan-, mark- och exploateringsutskott att yrka på att inte gå vidare med detaljplaneläggningen av Haga Ekudden.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.