MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Inlägg i budgetdebatten

Posted on

Dagens fullmäktige behandlar budget 2018 och är i skrivande stund fortfarande i full gång. Under punkten för Miljö- och byggnadsnämnden var mitt anförande enligt nedan:

____________________________

Enköping fortsätter växa och allt fler väljer att flytta till vår kommun. Vi börjar närma oss 44.000 invånare och ser också att allt fler företag ser fördelarna med att etablera sig i Enköping. Det är positivt och något som vi som kommun måste se till att ge rätt förutsättningar för. 

Det här ställer också fortsättningsvis höga krav på Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter. Vi ska möta våra kunder och deras behov på ett professionellt och effektivt sätt. Med en, för många, snårig lagstiftning ska vi ge rätt stöd och förutsättningar för privatpersoner och entreprenörer att förverkliga sina drömmar och visioner. Våra kunder ska känna sig nöjda med den service vi erbjuder. 

Här är digitaliseringen och tillhandahållandet av e-tjänster oerhört viktigt och även att vi kontinuerligt utvecklar våra informationskanaler. Men vi ser också vikten av det personliga mötet. Öppet Hus är ett utmärkt exempel på det. Det är en aktivitet som vi hela tiden utvecklar och har idag också kompetens på plats som besvarar frågor gällande avlopp. Vi erbjuder seminarier inom olika områden plus att vi en gång per månad flyttar ut verksamheten till någon av våra kransorter. 

Just kundnöjdheten har vi i nämndplanen för i år som ett mer långsiktigt mål som siktar mot 2019. Vi har idag en tätare kontroll och uppföljning av hur vi ligger till i NKI-mätningarna för att säkerställas att vi gör rätt saker och att vi hela tiden gör det lite bättre. Så självfallet kommer vi att ha nöjda kunder som ett fokusområde även under 2018. 

En grundförutsättning för att nå våra NKI-mål är att vi har en personal som känner såväl trygghet i som stolthet över det arbete som utförs på förvaltningen. Arbetsmiljöfrågorna har de senaste åren varit högprioriterade och kommer så vara även framöver. 

Vi ser exempelvis hur sjukfrånvaron minskat kraftigt det senaste året, vilket är ett tecken på att vi har en förvaltning som idag präglas mer av arbetsro. Vi har idag ett stort ömsesidigt förtroende mellan politik och tjänstemän och vi har sett konsekvenserna av att inte ta arbetsmiljöfrågorna på största allvar. 

För att citera Richard Branson: ”NÖJDA MEDARBETARE GER NÖJDA KUNDER!” 

Tidigare i höstas genomförde Miljö- och byggnadsnämnden, tillsammans med Tekniska nämnden och PLEX, ett gemensamt seminarium kring ett av våra viktigaste livsmedel – vatten. Nu sätter vi fokus på hur vi som tillsynsmyndighet tillsammans med övriga berörda nämnder, verksamheter och intresseorganisationer ska arbeta för att nå god vattenkvalitet utifrån EU:s vattendirektiv. 

Ideella föreningar gör viktiga insatser för vår kommun och våra invånare och bidrar till kommunens utveckling. Många gånger brottas man med begränsade ekonomiska förutsättningar, som kan skapa hinder för att kunna investera och utveckla sina verksamheter. Därför ska Miljö- och byggnadsnämnden nu se över möjligheterna att, som exempelvis Östhammars kommun, helt ta bort avgifter för bygglov för just ideella föreningar. 

Vi kommer också att ta nästa steg i arbetet med att öka tillgängligheten till publika lokaler och allmänna plaster för alla – oavsett funktionsvariation. Tillsyn har gjorts i del av rutnätstaden för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och nu går vi vidare med resten av de centrala delarna av staden. Detta arbete ska, precis som tidigare, göras i nära samarbete med funktionsrättsorganisationerna.  

Miljö- och byggnadsnämnden ska självfallet fokusera på kärnverksamheten, men vi ska också bidra i nämndövergripande samarbeten där vår kunskap och kompetens efterfrågas. Ett sånt område, som jag personligen ser fram emot, är framtagandet av en Arkitekturpolicy.  

Enköping fortsätter som sagt att växa i snabb takt och vi ser ett behov av att säkerställa att det från alla aktörer finns en samsyn kring arkitektonisk kvalitet och gestaltning. Samhällsbygget Enköping handlar inte bara om att bygga hus – det handlar om att bygga hållbart, att skapa mötesplatser och goda livsmiljöer. Arkitektur handlar inte enbart om formgivning av byggnader – det handlar också om att definiera den fysiska miljön utifrån behov och förutsättningar. 

Därför är jag övertygad om att en arkitekturpolicy är den plattform vi behöver i det fortsatta samhällsbygget, där vi i bred politisk enighet pekar ut våra arkitektoniska visioner. 

Med det sagt, herr ordförande, yrkar jag bifall till Socialdemokraternas och Nystart Enköpings förslag till verksamhetsplan och budget för 2018. 

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.