MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Kompromiss kräver motpart

Posted on

Politik är inte alltid enkelt, men ibland görs den svårare än det kanske borde vara.

Under hela processen med att ta fram en ny detaljplan för Centrum 18:1 – eller nya PAUS-huset som det kanske är mer känt som – har vi från Socialdemokratiskt håll hävdat att vi anser att den högsta byggnadsdelen med sina dryga 40 meter är alldeles för hög.

Tittar man på vad det står i kommunens gällande fördjupade översiktsplan (FÖP) , ”Plan för Enköpings stad 2040”, pekar den ut en siluettlinje för hur de centrala delarna av staden kan ges möjlighet att växa på höjden. I förslaget till ny detaljplan överstiger den högsta huskroppen, som enligt planen ska ligga utmed Källgatan, siluettlinjen i FÖP:en orimligt mycket.

Många enköpingsbor har både i samrådsförfarandet och i lokalpressen uttryckt samma farhågor som vi. Även sakkunniga inom arkitektur har ventilerat sina tvivel kring den här typen av byggnadshöjd i ett så centralt läge.

Efter samrådet justerades förslaget och man valde att flytta ut den högsta byggnadsdelen från att ligga centralt i komplexet till att ligga utmed Källgatan. Det var inte placeringen vi var emot utan höjden, så i granskningsskedet valde vi som parti att förtydliga det vi uttryckt muntligt i ett skriftligt yttrande.

När så förslaget åter låg på bordet för Plan-, mark- och exploateringsutskottet (PLEX) att ta ställning till kring ett antagande kunde vi konstatera att drygt 90% av de inkomna synpunkterna återigen påpekade att just höjden var det som borde justeras. Detta bemöttes bland annat med att denna avvikelse från FÖP:en var ”acceptabel”.

Vi Socialdemokrater yrkade därför på PLEX på återremiss och hänvisade till vårt skriftliga yttrande och menade att FÖP:en är tydlig. Därför bör höjden justeras.

Vi – och alla andra partier – visste att Miljöpartiet tidigare hade uttryckt liknande åsikter som våra. Det innebar att vi i KS skulle behöva ytterliga två röster för att få majoritet för en återremiss. Styret i PLEX drev trots det igenom förslaget och skickade det vidare till kommunstyrelsen (KS) som nästa instans i processen. Fullt medvetna om riskerna.

Så hamnade då ärendet om antagande av detaljplanen på kommunstyrelsens bord. Vi stod fast vid vårt yrkande om återremiss och kunde, inte helt oväntat, konstatera att även MP yrkade på samma sak. När sedan även SD yrkade på återremiss gick topplocket på representanterna från styret.

Nu – fem i tolv – beskylldes vi Socialdemokrater för både det ena och det andra av representanter för styret. Bland annat för att inte vara villiga att kompromissa. Men för att komma fram till en kompromiss måste man nog sätta sig ner och förhandla. Något sådant erbjudande har vi inte fått från styret under denna detaljplaneprocess.

I pausen som följde efter beslutet om återremiss fick jag också veta att ”Socialdemokraterna  går det inte att förhandla med då ni är bakbundna av era medlemmar”. Man tar sig för pannan!

Vi var redan från början tydliga med att vi ansåg att hushöjden var för hög. Under detaljplaneprocessen har vi sedan vid två tillfällen haft frågan uppe på våra medlemsmöten. Det senaste var under granskningsförfarandet. Då fattade vi beslut om att tydliggöra vår ståndpunkt och skicka in en skriftlig inlaga.

Socialdemokraterna i Enköping är ett stort parti med många medlemmar. Vi är ett folkrörelseparti där medlemmarnas synpunkter är viktiga och grunden för den politik vi för. Beslut fattas på medlemsmötet och kräver enkel majoritet. Vi kallar det för demokrati!

Självklart har vi alltid ett mandat att förhandla, men det kräver också att det finns en motpart att förhandla med och som är villiga att kompromissa. Ge och ta!

Jag är kanske inte förvånad över de påhopp vi fick utstå på KS. Men den frustration som var så uppenbar hos flertalet av ledamöterna från minoritetsstyret under debatten är snarare ytterligare ett bevis för att man inte förstått att säkerställa att man har majoritet för sin politik och de beslut man vill driva igenom.

Det är alltså ett styre i minoritet. Man är hela tiden beroende av att ytterligare ett parti röstar med dem. Då kan man behöva kompromissa och förhandla – ge och ta. Nu blev det väldigt tydligt att så inte gjorts och då lägger man skulden på Socialdemokraterna. Onekligen intressant.

Inte någon gång under debatten riktades det en tillstymmelse till kritik mot det andra två partierna som också yrkade på återremiss. SD klarade sig undan salvorna helt och hållet. De brukar ju vara ett stödparti till minoritetsstyret, så kanske ville inte styret skada den relationen inför kommande beslut?

Till och med MP:s ledamot i KS klarade sig helt skadefri i debatten och behövde aldrig försvara sitt ställningstagande. Det lustiga i kråksången är att MP är ett av de fem styrande partierna i kommunen. Så uppenbarligen klarar inte styret av att ens förhandla och kompromissa inom sin egen koalition. Det kan ju vara en förklaring till att man inte heller gör det med oppositionen.

Kanske ska man börja att sopa framför egen dörr innan man lägger skulden på någon annan?

Ordförande för
Socialdemokraterna i Enköping

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.