MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

MBN och PBL

Posted on

Det har kommit en del synpunkter utifrån den artikel i dagens EP om vitesföreläggande på grund av fasadändringar. Jag skulle gärna vilja bemöta några av dessa:

Besluten kring de ärenden som nämns i EP har ingenting med partipolitik att göra!

Vi har en lagstiftning, Plan- och bygglagen (PBL), som är väldigt tydlig vad som gäller även för fasadändringar. I PBL 9 kap 2§ står ”Det krävs bygglov för…3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att… c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt”.

Det var alltså utifrån denna lagstiftning som en enhällig nämnd, bestående av S, NE, M, C och SD samt med V med en ersättarplats, fattade beslut kring de ärenden som det nu alltså skrivs om i lokalpressen och diskuteras på sociala media.

Det finns också en dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2017-03-07, mål nr P 9288-16). I det rättsfallet har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, tagit ställning till om det krävdes bygglov för byte av färg på fasad och byte av takpannor.

Bostadshuset från 1970-talet hade fasad i gult tegel med mörkbruna gavelspetsar i trä och garagets fasad var av mörkbrunt trä. Sökanden ville måla båda byggnaderna vita och byta från svarta till röda takpannor på bostadshuset.

Fastigheten var en av tolv som tillsammans utgjorde ett enhetligt bebyggelseområde med i huvudsak likartad färgsättning. Domstolen konstaterade att eftersom byggnaderna i området har ett enhetligt och tidstypiskt utseende skulle områdets enhetlighet reduceras avsevärt om byggnaderna ändras enligt sökandens önskemål.

Domstolen bedömde att åtgärderna väsentligt skulle ändra både byggnadernas och områdets karaktär. Tegelfasadens behov av renovering påverkade inte bedömningen. Att det i ett närliggande område finns bebyggelse med viss variation när det gäller utseende och färgsättning påverkade inte heller bedömningen.

När vi i Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut i de tre aktuella ärendena gjorde vi en likartad  bedömning, som MÖD i det ovan nämnda rättsfallet.

Sen har det dessutom kommit några kommentarer kring mig som person, mitt politiska uppdrag och hur jag sköter det, men det känns inte som det har med just detta att göra så jag avstår att bemöta dem.

Jag konstaterar att Miljö- och byggnadsnämnden har lagstiftning som vi som myndighet, samt de personer och verksamheter som i olika avseende berörs av dessa, måste följa. Sen går det alltid att diskutera huruvida lagstiftningen är rätt/fel, petig eller tramsig – men det är den lagstiftning vi har att följa just nu och tills det sker en förändring.

Anser man att vi som nämnd fattat ett felaktigt beslut finns alltid möjligheten att överklaga beslutet och få det prövat i högre instans. Vilket beslut som fattas där har vi och den/de det berör därefter att rätta sig efter.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.