MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

(M)otsägelsefullt – igen…

Posted on

I EnköpingsPosten den 18/9 skrev vi Socialdemokrater i Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) en insändare, som i mångt och mycket innehållsmässigt går att likställa med mitt förra blogginlägg.

I korta drag kan insändaren (och blogginlägget) beskrivas som ett ifrågasättande av de moderata företrädarnas inkonsekventa signaler kring hur man ser på att ta ansvar för kommunens ekonomi som helhet.

Så den 26/9 kom, inte helt oväntat, ett svar från moderaternas förstanamn i MBN och tillika partiets lokala ordförande, Staffan Karlsson. Insändarsvaret hade författats tillsammans med partikamraten och socialnämndens ordförande Peter Book.

Återigen blev det en bekräftelse på att moderaterna ger dubbla budskap. Karlsson och Book menar att man vill att ”varje skattekrona ska ge maximal utdelning” samtidigt som man, genom ett icke budgeterat och därmed ofinansierat utredningsuppdrag, vill se över OM det är möjligt att införa efterhandsdebitering av livsmedelstillsyn.

Man menar alltså att förvaltningen ska använda tid och skattemedel på en utredning utan att ha preciserat syftet. Regeringen har ju dessutom redan lagt förslag om lagändring om efterhandsdebitering, som inom en snar framtid ska bli rikstäckande!

Den tid utredningen skulle ta behövs för förvaltningens kärnuppdrag, som i sin tur genererar intäkter – till skillnads från utredningsuppdraget som bekostas av skattemedel.

Kommunens nämnder gör i år ett underskott på 79 miljoner kronor och därför har kommunstyrelsens ordförande, Ingvar Smedlund (m), uppmanat samtliga nämnder att vara återhållsamma och bromsa kostnadsutvecklingen.

Då kan man ju fråga sig om Karlsson och Book fortfarande anser att det man föreslår kommer att ge ”maximal utdelning” och om man anser sig vara ansvarstagande för kommunens ekonomi som helhet?

Särskilt med tanke på att de i inledningen av sin insändare delar Socialdemokraternas beskrivning ”när det gäller ansvarstagande och ekonomi” och att det ”är ett ansvar som vi Moderater tar på största allvar och där vi känner ett tydligt uppdrag från väljarna”.

Jag anser fortfarande att man ger dubbla signaler, när man från kommunledningen säger en sak och sedan ute i nämnderna gör precis tvärt om!

Karlsson och Book skriver också i sin insändare att vi Socialdemokrater ”överlåter till förvaltningarna att ensamma jobba med effektiviseringar utifrån synsättet ”de vet bäst””.

I Enköpings kommun, under nuvarande styre, har vi under en längre tid jobbat med ledarskap med utgångspunkt i något som benämns som tillitsstyrning! Tillit bygger på förtroende för och tro på att varje medarbetare besitter en specifik kompetens, som ska tas till vara och ges möjlighet att utveckla.

Jag har suttit i MBN i ganska precis tio år, men att för den sakens skull tro att jag med mina lekmannakunskaper kring förvaltningens uppdrag har bättre kunskap än den spetskompetens våra chefer och medarbetare besitter ter sig något naivt!

Men uppenbarligen anser sig Staffan Karlsson och övriga i minoritetsstyret, efter två år i nämnden, stå över förvaltningens helhetssyn kring verksamheten – eller hur ska jag tolka det?

Under den förra mandatperioden jobbade vi hårt, partiövergripande tillsammans med förvaltningen, med arbetsmiljöfrågor samt effektiviserings- och utvecklingsarbete. Det präglade också nämndplanerna under den perioden.

I det politiska arbetet ska vi också, vilket varit tydligt i den ledarskapssatsning som kommunen arbetar med, skilja på VAD och HUR. Politiken ska peka på en riktning och VAD man vill uppnå. Därefter är det förvaltningen som ska presentera HUR det ska uppnås – för ”de vet bäst”!

Karlssons och Books påstående att vi Socialdemokrater saknar vilja och mod till förändring faller platt.

Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring!”

Ett citat från 1964, som gäller än idag.

Självklart ska vi alltid sträva efter att ha en så effektiv förvaltning som möjligt, som hela tiden utgår från vad som är bäst för dem vi är till för. Men det handlar också om att vara realistisk och förstå den verklighet vi befinner oss i. Det inbegriper också att lyssna på och förstå de signaler vi får från förvaltningen. Lyhördhet helt enkelt!

Förvaltningen har vid ett flertal gånger de senaste 4-5 åren försökt förklara sin syn på vad ett införande av efterhandsdebitering skulle innebära för både förvaltningen och verksamhetsutövarna. Ofta med tydlighet och ibland har vi politiker fått läsa lite mellan raderna, men det går inte att misstolka.

Däri ligger den stora skillnaden mellan oss Socialdemokrater och moderaterna. Vi har anammat tillitstyrning, som skapar ett ömsesidigt förtroende mellan politik och förvaltning. Vi tror på ett tillsammansskapande för kommunens bästa. Det har vi sett ge effekt och ”maximal utdelning”!

Den moderata inställningen om ”överkänslighet” och ifrågasättandet av att förvaltningen ”vet bäst” riskerar att rasera det som tagit år att bygga upp. Därmed inte sagt att politiken ska resignera. Politik ska även fortsättningsvis ”vilja och våga” – med verklighetsförankring, realism och lyhördhet!

Återigen konstaterar jag att moderaterna har valt att tillsammans med fyra andra partier styra i minoritet. För att ens kunna driva igenom sin politik behöver man då få med sig minst ett parti till – I VARJE ENSKILD FRÅGA! Så ser det parlamentariska läget ut i vår kommun, vilket inte borde vara överraskande för styret.

I de två ärenden Karlsson och Book hänvisar till – flytt av alkohol- och tobakstillsyn från socialnämnden till MBN samt efterhandsdebitering av livsmedlestillsyn – har vi från Socialdemokratiskt håll begärt tydligt formulerade mål och syften.

Än så länge vi inte kunna uppfatta den tydligheten. Och uppenbarligen inte övriga partier, utanför koalitionsstyret, heller. Detta har lett till att vi inte kunnat ställa oss bakom förslagen och nu senast yrkade avslag på utredningsuppdraget, vilket också blev beslutet i nämnden som fick majoritet.

Så fungerar den demokratiska processen…

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.