MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

RÅDkvist ifrågasätter rådens legitimitet

Posted on

Vid gårdagens kommunfullmäktige blev det återigen klart och tydligt att det sittande minoritetsstyret, med stöd av SD, visar att man inte lyssnar på de äldre och pensionärsorganisationerna – och tydligen inte heller på funktionsrättsröreslen!

Fullmäktige skulle ha fattat beslut om att upphäva de gamla reglerna för hyresfria lokaler och därmed anta nya för just pensionärs- och funktionsrättsorganisationerna. Kopplat till det fanns också ett ärende gällande taxor och avgifter.

Nu blev det återremiss på både taxor och avgifter samt förändringen av reglerna, mycket tack vare Anders Wikman (NE) som la dessa yrkanden och fick gehör för dessa.

När så Magnus Ahlkvist (V), gällande regeländringarna, konstaterade att varken de kommunala pensioners- eller tillgänglighetsråden hade blivit remiterade och fått möjlighet att yttra sig i frågan menade han samtidigt att om det skulle bli en återremiss i ärendet vore det lämpligt att öppna upp för att inhämta rådens synpunkter.

I den frågan gick miljöpartisten Tomas Rådkvist upp i talarstolen och klargjorde att det blågröna styret inte hade för avsikt att följa Ahlkvists förslag. Han menade att han inte förstod vitsen med att remissa råden och att det enligt honom kändes helt ovidkommande!

Pensionärs- och tillgänglighetsråden ligger direkt under kommunstyrelsen och tillsattes från början för att just fungera som remissinstanser i första hand gällande frågor som direkt berör de föreningar och organisationer de företräder. Att då bortse från detta i en fråga gällande regler för hyra av lokaler, som har direkt bäring på föreningarnas kostnadsutveckling, är minst sagt uppseendeväckande.

Nu är inte det här första gången – och som det verkar inte heller den sista – som det blågröna styret med stöd av SD kör över våra äldre kommunmedborgare!

Kanske är det någon som minns vård- och omsorgsnämndens moderata ordförande Bitte Myrsell, som i fullmäktige i frågan om träffpunkternas nedläggning sa att hon minsann inte uppfattat att pensionärsföreträdare var upprörda över att träffpunkterna var hotade.

Detta uttalande kom från Myrsell trots att hon mottagit en namninsamling med tusentals underskrifter som visade på motsatsen och alltså var fullt medveten om var pensionärsrörelsen stod i den frågan. Lyssnade det blågröna styret på detta – NEJ! Och resultatet av det vet vi.

Nu kom frågan om att låta pensionärs- och tillgänglighetsråden inkomma med sina yttranden gällande regelförändringarna att avgöras via en omröstning. Värt att notera att voteringen begärdes av kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (m)!

Resultatet talar sitt tydliga språk! 30 av fullmäktiges 51 ledamöter röstade mot att låta de kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden, som alltså har till uppgift att fungera som remissinstanser, att få möjlighet att yttra sig i frågan.

De 30 ledamöterna är samtliga moderater, samtliga centerpartister, samtliga liberaler, samtliga kristdemokrater, samtliga miljöpartister (där Rådkvist som förde styrets talan i fullmäktige är ersättare och inte har rösträtt)! Lägg därtill samtliga sverigedemokrater, som sin vana trogen trampar i moderata fotspår!

Det som tidigare kanske kunde ses som ett temporärt snedsteg blev i och med gårdagens beslut ett faktum. Det blågröna minoritetsstyret och SD vägrar konsekvent att lyssna på eller ta till sig av pensionärs- och funktionsrättsorganisationernas synpunkter!

Med den inställningen, som också personifierades i talarstolen genom Tomas Rådkvist, ställer man sig frågan hur länge vi kommer ha kvar de kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden? Om ändå styret nonchalerar det faktum att kommunfullmäktige fattat beslut om att dessa råd SKA fungera som remissinstanser – vad är det då som hindrar dem att lägga ner råden?

Jag kan tänka mig att de personer som fått förtroendet att representera sina respektive föreningar och organisationer samt föra deras talan i råden nu överväger om det över huvud taget finns någon anledning att gå på dessa möten, då vi har ett styre som negligerar rådens legitimitet!

Det blev som sagt tydligt igår var M, C, L, KD och MP samt SD står i frågan om hur man väljer att ta till sig av våra medborgares synpunkter och åsikter!

2 thoughts on “RÅDkvist ifrågasätter rådens legitimitet

 • Tomas Rådkvist 10 december, 2019 at 12:15
  Reply

  Nu vrider du sanningen ur led Matz, jag ifrågasatte att det var rimligt att remittera frågan om taxor och avgifter till dessa råd, varför skall vi ge inflytande i sådana frågor just för dessa grupper när vi inte gör det för andra grupper? Då skall i så fall alla föreningar ha nya taxor och avgiftsprinciper på remiss, alla i VA-kollektivet skall kunna yttra sig över VA-taxor, alla i musikskolan skall kunna påverka kursavgifter etc. Pensionärer har ingen särställning mot andra grupper och skall inte heller ha det enligt min mening. Tycker du verkligen det?

  • Matz Keijser 10 december, 2019 at 15:32
   Reply

   Det är snarare du, Tomas, som vrider till det och för ett resonemang som helt saknar logik!

   Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, har fattat beslut om att vi ska ha ett pensionärsråd och ett tillgänglighetsråd. I dessa råd sitter representanter för olika föreningar och organisationer som är kopplade till de frågor råden har att behandla.

   Fullmäktige har också pekat ut vilken funktion dessa råd ska ha, där det bland annat ingår att vara remissinstans i frågor som berör respektive råds områden. Så indirekt skulle man kunna säga att du och miljöpartiet varit med att fatta beslut om att både pensionärer och människor med funktionsvariationer har en ”särställning” i vår kommun!

   Det ni motsatte er i gårdagens fullmäktige var att just skicka frågorna om taxor och avgifter samt hyresfria lokaler för pensions- och funktionsrättsorganisationerna på remiss till dessa råd. I och med det har ni också visat att ni inte respekterar eller följer de beslut som fullmäktige, där miljöpartiet sitter med med två mandat, har fattat.

   Jag tror också att du är medveten om att det förts en bred dialog med övriga föreningslivet gällande just taxor och avgifter kopplade till föreningsbidraget, så helt utan påverkansmöjlighet har de ju inte varit!

   Hur du med din logik blandar in VA-kollektivet och elever på Kulturskolan (som det heter) håller inte. Det här handlar om att vi ska ha respekt för av fullmäktige fattade beslut och upprätthålla de under kommunstyrelsen stående rådens legitimitet!

   Jag måste erkänna att jag förvånades över att du och miljöpartiet var ledande i den här frågan från den styrande minoriteten!

   Men förklara gärna hur du, och ditt parti i första hand, ser på hur råden ska fungera. Förklara sedan om det finns en samsyn kring detta i det blågröna minoritetsstyret. Ser ni någon mening i att över huvud taget ha kvar råden om ni ändå ska begränsa deras möjligheter till inflytande så som ni gjorde igår?

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.