I oktober 2022 fick jag en utbetalning från kommunen på drygt 20.000 kronor för politiskt uppdrag som gruppledare för Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp. I november fick jag ett mail som påpekade att utbetalningen skett på felaktiga grunder och skulle därför justeras vid utbetalningen i januari 2023.

Det var regelsystemet som hade misstolkats och därför hade utbetalningen skett. När det uppdagades att jag inte var berättigad till ersättningen rättades misstaget till. Det var aldrig någon diskussion om någon form av avbetalningsplan utan den felaktiga summan drogs i sin helhet vid januariutbetalningen. Beslutet om återbetalning var inte upp till beslut på politisk nivå utan sköttes på tjänstemannanivå.

Jag hade ingen anledning att ifrågasätta beslutet. Finns det ett regelsystem ska det självfallet följas och jag har att rätta mig efter det.

Visst är det skillnad på 20.000 och 400.000 kronor, men jag tycker ändå att det finns paralleller med ärendet om omställningsstöd som just nu är en het potatis i lokaltidningen. Frågan är varför det görs skillnader gällande själva sakfrågan?

Det är uppenbart att vi har ett tydligt regelsystem gällande omställningsstöd, där den sökande SKA uppfylla vissa kriterier. Gör man inte det ska man därför inte ha rätt till stödet. Ekvationen är inte svårare än så!

Förra året antog kommunfullmäktige nya regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Enköpings kommun. I §23 Tolkning och tillämpning står:

Arvoden och ersättningar ska i de fall tveksamheter uppstår bedömas utifrån vad som kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Kommunstyrelsen beslutar i ärenden som rör tolkning och tillämpning av detta styrdokument.

Man kan tycka att detta även borde gälla för reglerna för omställningsstöd (OPF-KL18), men tyvärr finns ingen sådan formulering i styrdokumentet. Olyckligt!

Dock finns ett politiskt ansvar att ta! Detta är en förtroendefråga. Den uppkomna situationen tenderar att spä på ett redan ökande politikerförakt. Av den anledningen måste politiken visa på ledarskap och ansvarstagande och ytterst ligger ansvaret på finanskommunalrådet Peter Book (m).

För visst finns det tveksamheter kring ursprungsbeslutet att betala ut omställningsstödet över huvud taget. Regelsystemet OPF-KL18 är, enligt min mening, tydligt. Här kommer några utdrag ur texten:

  • Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag.
  • Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.
  • Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.
  • Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Här handlar det om en person som har en tjänst att gå tillbaka till och därför inte har anledning att söka ett ”nytt arbetet”. Under perioden för då omställningsstödet utbetalats har personen ifråga (enligt uppgift) dessutom valt att återuppta sitt arbete med 20%.

Detta kan då tolkas som att de politiska uppdrag personen ifråga fortfarande har i såväl kommunen som kommunalförbund motsvarar 80% av en heltid. Därför faller det också på underlåtenheten att fullgöra anmälningsskyldigheten gällande sökandet av ”nytt arbete”.

Med andra ord är det glasklart att ”det för mycket utbetalda beloppet” på 425.425 kronor SKA återbetalas.

Hur kan det tolkas på annat sätt?

/Matz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *