Revisorerna har granskat verkställigheten av fullmäktiges beslut och landat i en bedömning att kommunstyrelsen inte ”säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs”. Man lämnar också följande rekommendationer:

  • Fastställ riktlinjer inom området för att tydliggöra processen för bevakning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.
  • Överväga möjligheten att i samband med beslut om ett uppdrag, sätta datum för när detta ska återredovisas. Tydligt formulerade direktiv om när beslutet ska vara verkställt och återrapporterat ger bättre förutsättningar för ansvarsutkrävning och uppföljning.
  • Utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.
  • Verkställighet av fullmäktiges beslut kan med fördel inkluderas i nämndernas internkontrollplaner som ett kontrollmoment.

Jag kan meddela revisorerna att det inte verkar spela någon roll om man fattar beslut om att sätta ett datum för när uppdrag ska återredovisas. Låt mig ta ett exempel:

När kommunfullmäktige 2017 antog budgeten för 2018 fattades beslut om att det skulle tas fram en arkitekturpolicy. Arbetet skulle påbörjas våren 2018 och ett färdigt förslag skulle presenteras och återredovisas till fullmäktige hösten samma år.

I min dåvarande roll som ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden och ledamot i PLEX (plan-, mark- och exploateringsutskottet) hade jag sett behovet av en arkitekturpolicy och även varit i kontakt med andra kommuner som sedan tidigare antagit liknande policydokument och fått förståelse för hur dessa varit nödvändiga i respektive samhällsbyggnadsprocesser. Ett verktyg där politiken sätter ramarna för hur man vill se sin kommun utvecklas och som blir tydliga styrmedel för exploatörer och byggherrar.

Därför kände jag mig nöjd när min partigrupp gick på min linje och att vi tillsammans med dåvarande samarbetspartiet Nystart Enköping formulerade det i text i vårt budgetdokument. Än mer nöjd blev jag såklart när detta antogs av kommunfullmäktige hösten 2017.

Allt var frid och fröjd. Arbetet med att ta fram arkitekturpolicyn påbörjades våren 2018 och vi fick en första redovisning och ett utkast presenterat för PLEX den 31 maj samma år. Politiken fick komma med inspel på förbättringsområden och planavdelningen fick dessa medskick att finslipa till en färdig produkt, som skulle kunna läggas fram i början av hösten.

I september 2018 var det val och det blev ett maktskifte i kommunen. En moderatledd fempartikoalition tog över och arbetet med policyn gick minst sagt i stå.

Jag behöll min ledamotsplats i PLEX och tog återkommande upp avsaknaden av arkitekturpolicyn, men utan gehör från ordförande Ulrika Ornbrant. Jag lyfte frågan också ett par gånger i kommunfullmäktige, där beslutet defacto togs 2017, men inte heller där föll det i god jord.

Nu har det alltså gått drygt fem år sedan kommunfullmäktige fattade beslut om att ta fram en arkitekturpolicy, som dessutom skulle återredovisas till fullmäktige hösten 2018. Ytterligare ett val har genomförts, vilket resulterade i en utökad styrande högerkoalition.

Vårt tidigare samarbetsparti, Nystart Enköping, ingår numera som sjätte parti i högerstyret och kanske kan det vara öppningen för att ärendet får ett värdigt slut. Nystart var ju trots allt med och formulerade vår gemensamma budget 2017, så kanske kan jag hoppas på att de hjälper oss att driva på processen så att vi får se en färdig produkt innan det gått 6 år!

Kanske är jag blåögd…

/Matz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *